Organisationsutveckling? Kulturförändring? Sammanslagning av två företag?

Orsakerna till önskad förändring kan vara olika och utmaningarna kan vara många.
Låt oss hjälpa till med effektiva och evidensbaserade utvecklingsprocesser så att du når det mål du önskar med din organisation eller grupp.

Hur börjar vi?
Vi inleder alltid med ett inlyssnande möte för att hitta grunden till vilka mål som ska uppnås och behov som ska tillfredsställas. Utifrån detta möte väljer vi tillsammans ut de verktyg och metoder som passar bäst för den specifika situationen och önskade visionen. Tänk om alla medarbetare skulle bli självledda på egen motivation och drivkraft kopplat till uppdrag och mål? Tänk om alla skulle älska att gå till jobbet och förstå sina egna personliga värderingar och ha förmågan att koppla ihop dem med organisationens värderingar? Tänk om vi skulle kunna skapa en kommunikationskultur där vi klarar av att ge/få både utvecklande och uppmuntrande feedback? Vad skulle hända med oss då? Vad skulle dem vi jobbar för kunna vinna på det? Och hur bidrar detta till allt vi vill åstadkomma, tänk om ALLT är möjligt??
Även den längsta resan börjar med ett första steg. Och att ta reda på vilka vi är och vad vi vill är en riktigt god start!

Utvecklingsprocessens verktyg och metoder
Vi arbetar med och är certifierade för bland annat
Appreciative Inquiry, IDI och ValuesOnline, Låt oss berätta lite vad det är och vilken nytta du kan ha av detta…

Vad är Appreciative Inquiry?
AI är ett arbetssätt för att leda och åstadkomma positiv och hållbar förändring och utveckling. Tack vare sitt uttalade fokus på värdeskapande frågor, styrkor och uppskattning har AI lyckats bli ett kraftfullt och mycket lovande komplement till kvalitetsteknikens traditionella arbetssätt, där förändringsledning, produkt- och verksamhetsutveckling har uppstått med fokus att åtgärda problem.

Varför Appreciative Inquiry, vilken nytta ger det?

 • En uppskattande arbetskultur – AI tenderar att i grunden förändra organisationskulturen, till en kultur där uppskattning och positiva drivkrafter successivt blir alltmer framträdande.
 • Skapar unika mervärden – Genom den dynamiska 4D-processen ”Discover, Dream, Design and Destiny” har AI visat sig vara ett effektivt arbetssätt för såväl individer, team som hela organisationer och regioner att utvecklas, växa och skapa unika mervärden. Ökad kundtillfredsställelse, konkurrenskraft, ökad omsättning, vinst och medarbetarnöjdhet är exempel på mätbara resultat som har uppstått genom strategiskt AI arbete.
 • Ger engagerade medarbetare – I takt med ökade förväntningar på företags hållbara utveckling, miljöansvar, engagemang för de anställdas utveckling och hälsa samt ekonomisk tillväxt har Appreciative Inquiry visat sig ha en unik förmåga att skapa mycket starkt engagemang och bred delaktighet hos ledning och medarbetare.
 • Föder vinna-vinna relationerAI har också visat sig vara ett framkomligt tillvägagångssätt när det gäller att involvera ett stort och brett spektrum av intressenter i en utvecklingsprocess. AI har framgångsrikt tillämpats vid utveckling av företag, organisationer, hela regioner och städer där upp emot 1000 personer samtidigt arbetat med utveckling enligt AI processen.

(Källa till beskrivning av AI, Mittuniversitetet)

Vad är IDI? (Interpersonal Dynamics Inventory)
Instrumentet mäter en persons beteende i tre dimensioner.
Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.

Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.
Vi kallar dem
Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna.

Den tredje dimensionen – Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten.

Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra.

Varför IDI, vilken nytta ger det?
Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende kan du utveckla dig så att:

 • Du blir bättre att samspela med andra
  Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svaghet.


Du kommer att lära dig när din styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

 • Du gör andra bättre
  Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.
 • Ökad öppenhet ger tillit
  När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

(Källa till beskrivning, IDI.se)

Vad är ValuesOnline?

ValuesOnline är ett verktyg som låter dig utforska och förstå de värderingar som driver en organisation och dess medarbetare. Genom att synkronisera verksamhetens mål med medarbetarnas värderingar förstärker ValuesOnline känslan av personlig mening på arbetsplatsen och ökar individens professionella prestation.

Varför är värderingar viktiga för en organisation?
De ideal och mål som styr en organisation är nära sammanlänkade med organisationens värderingar. Möjligheten att framgångsrikt genomföra förändringar i organisationskulturen och etablera nya värderingar är beroende av hur medvetna medarbetarna i organisationen är om sina egna värderingar, och i vilken utsträckning de har möjlighet och förmåga praktisera dessa värderingar samtidigt som de praktiserar organisationens värderingar.

ValuesOnline skiljer på normativa värderingar (samhälle/organisation) och deskriptiva värderingar (personliga). På individuell nivå hjälper denna distinktion oss att förstå våra kärnvärderingar, och på organisationsnivå underlättar den synkroniseringen mellan personliga värderingar och organisationens normativa värderingar.

Forskning visar att både arbetsengagemang och vilja att dela organisationens värderingar ökar kraftigt när medarbetarna känner till och förstår sina egna kärnvärderingar och ges möjlighet att praktisera dem i sin yrkesroll.

Hur går det till?
Grundprocessen består av flera komponenter, bland annat:

Rangordning – Facilitatorn bjuder in deltagaren/deltagarna till att kartlägga sina kärnvärderingar digitalt via ValuesOnline.net.

Storytelling – Kan ske via individuell handledning med hjälp av unik storytellingteknik kan facilitator och deltagaren avgöra om alla de kartlagda värderingarna verkligen är deltagarens egna kärnvärderingar, eller om hen lever någon annans värderingar. Eller i samband med grupper. När berättelserna delas i smågrupper kopplat till aktivt lyssnande, uppstår bland annat positiva effekter som ökad förståelse och närmare relation till varandra. Vilket leder till effektivare samverkan och produktion på arbetsplatsen.

Självpresentation – På ett personligt plan summerar deltagarna sina erfarenheter och sin förståelse till en självpresentation. På organisationsnivå förbereder deltagarna en självpresentation som illustrerar relations-, roll-, vara- och ageravärderingar såväl som det personliga engagemanget för både teamet och teamets uppdrag.

Teamsamverkan – Deltagarna presenterar sig i teamet och kommer överens som ett antal personliga vara- och ageravärderingar som ska vara normativa för teamet. På så sätt blir det möjligt att praktisera både personliga och teamets värderingar.

Varför ValuesOnline, vilken nytta ger det?
Om du har ont om tid och snabbt vill koma till kärnan om vad som ger effekt kopplat till ett förändringsarbete så som exempelvis en kulturtransformation, ihopslagning av grupper/organisationer som snabbt behöver få fram gemensamma värderingar och normer att leva efter. Då är ValuesOnline ett mycket effektivt verktyg för att uppnå en lyckad och bestående förändring.

Lind Ledarutveckling erbjuder handledning, workshops och stöd genom hela utvecklings och implementeringsprocessen inför nästkommande förändring och utveckling.

Kontakt för offert och rådgivning via mejl: kontakt@louiselind.se eller mobil: 070-779882